Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Úplné znění Obchodních podmínek je ke stažení v souboru PDF zde.

Formulář pro vrácení zboží nakoupené na e-shopu zde.

Úplné znění Zásad ochrany osobních údajů je ke stažení v souboru PDF zde.

 

Informace ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému instalovaného v prostorách prodejny je ke stažení v souboru PDF zde.

společnosti Golf Arts s.r.o., se sídlem Dělnická 856/46, 170 00 Praha 7,
identifikační číslo 27420418,
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 111707

   • 1. Kontaktní údaje prodávajícího
   • 1.1 Název: Golf Arts s.r.o.
   • 1.2 Sídlo: Dělnická 856/46, 170 00 Praha 7
   • 1.3 Identifikační číslo: 27420418
   • 1.4 Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 111707
   • 1.5 Telefon: +420 233 311 262
   • 1.6 E-mail: [email protected]
   • 1.7 Adresa provozovny: Dělnická 856/46, 170 00 Praha 7

  (dále jen „prodávající“)

  • 2. Základní ustanovení
  • 2.1 Prodávající vydává tyto obchodní podmínky, které upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
  • 2.2 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webové stránce www.golfarts.cz nebo www.golfobchod.cz (dále jen „internetový obchod“).
  • 2.3 Ustanovení těchto obchodních podmínek se použijí v případě, kdy konkrétní smlouva uzavřená s kupujícím nestanoví jinak.
  • 2.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • 3. Uzavření kupní smlouvy
  • 3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • 3.2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • 3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
   • 3.3.1. informace o objednávaném zboží
   • 3.3.2. informace o kupní ceně zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků
   • 3.3.3. určení způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
   • 3.3.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
  • 3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě “. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“ se zavazuje k zaplacení kupní ceny zboží a případně nákladů na dodání zboží.
  • 3.5. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  • 3.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena v okamžiku doručení potvrzení objednávky kupujícímu.
  • 3.7. Kupní smlouva uzavíraná prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího je v souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku smlouvou uzavíranou distančním způsobem. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • 3.8. Nebezpečí škody na dodaném zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.
  • 4. Cena a platební podmínky
  • 4.1. Ceny zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní internetového obchodu, a to včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
  • 4.2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží pro případy, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Na webovém rozhraní jsou dále samostatně uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží do Slovenské republiky. V případě doručování zboží mimo území České republiky či Slovenské republiky, budou náklady na dodání zboží mezi prodávajícím a kupujícím sjednány individuálně
   • 4.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží může kupující prodávajícímu uhradit následujícími způsoby:
   • 4.3.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Dělnická 856/46, 170 00 Praha 7
   • 4.3.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím jako místo dodání zboží
   • 4.3.3. bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího číslo účtu 51- 1940700247/0100, vedený u Komerční banky a.s.
   • 4.3.4. bezhotovostně platební kartou
   • 4.3.5. dalšími způsoby uvedenými na webovém rozhraní internetového obchodu.
  • 4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není sjednáno jinak.
  • 4.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • 4.6. Prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu slevu z kupní ceny.
  • 5. Dodací podmínky
  • 5.1. Místo převzetí zboží a způsob dopravy zvolí kupující v objednávce zboží.
  • 5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • 5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • 5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • 5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  • 6. Práva z vadného plnění
  • 6.1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117, § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • 6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal
   • 6.2.1. má zboží vlastnosti, které si účastníci ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
   • 6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
   • 6.2.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
   • 6.2.4. zboží vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.
  • 6.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  • 6.4. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, jeli to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
  • 6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle.
  • 6.6. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil a co je obsahem reklamace a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • 7. Odstoupení od smlouvy
  • 7.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupitz jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  • 7.2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího, na adresu sídla prodávajícího či na e-mailovou adresu prodávajícího [email protected] Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek.
  • 7.3. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je v takovém případě povinen vrátit prodávajícímu poskytnuté zboží do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.
  • 7.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • 7.5. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  • 7.6. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  • 7.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • 7.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • 7.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
   • 7.10. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží
   • 7.10.1. jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
   • 7.10.2. které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
   • 7.10.3. které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
   • 7.10.4. v uzavřeném obalu, které kupujícíz obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  • 8. Ochrana osobních údajů
  • 8.1. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“, dostupném na webových stránkách www.golfarts.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
  • 9. Informace o ochraně spotřebitele
  • 9.1. Orgánem, věcně příslušným k řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, která byla pověřena zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi prodávajícím (společností) a spotřebitelem ze smluv o dodávkách zboží a služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.adr.coi.cz, email: [email protected].
  • 10. Závěrečná ustanovení
  • 10.1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne jejich vydání do dne vydání nových obchodních podmínek či do odvolání.
  • 10.2. Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se použije občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.).
  • 10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • 10.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • 10.5. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. V Praze dne 06. ledna 2023

Golf Arts s.r.o