Informácie o GDPR - Zásady ochrany osobných údajov

 1. Reklamné oznámenia a newslettery slúžia len na informačné účely a nie sú návrhom uzavretia zmluvy.
 2. Odosielateľom a súčasne správcom osobných údajov je Golf Arts s.r.o., IČO 27420418, sídlom Praha 7, Robotnícka 856/46, PSČ 17000 (ďalej len „odosielateľ“).
 3. Odosielateľ spracováva Vaše osobné údaje, ktorými sú meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt, a to na účely zasielania reklamných oznámení a newsletterov odosielateľa.
 4. Odosielateľ vyhlasuje, že s osobnými údajmi nakladá v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len „Nariadenie”) a so Zákonom o spracovaní osobných údajov.</ ak>
 5. Odosielateľ (ako správca osobných údajov) Vás (ako subjekt osobných údajov) týmto v súlade s ustanovením článku 13 Nariadenia informuje o skutočnostiach uvedených v nasledujúcich odsekoch tohto textu.
 6. Vaše osobné údaje sú spracované iba za účelom zasielania reklamných oznámení a newsletterov. V prípade, že ste registrovaným zákazníkom odosielateľa, sú osobné údaje spracované tiež za účelom poskytnutia zliav z ceny tovaru.
 7. Odosielateľ spracováva Vaše osobné údaje iba v elektronickej podobe.
 8. Právnym dôvodom na spracovanie osobných údajov je oprávnený záujem odosielateľa - spracovanie osobných údajov pre priamy marketing.
 9. Vaše osobné údaje budú spracované najdlhšie do doby podania námietky proti priamemu marketingu. V prípade Vašej registrácie, ako zákazníka odosielateľa, budú spracované po dobu trvania registrácie a ďalej po dobu jedného roka od ukončenia registrácie.
 10. Pri spracovaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, okrem profilovania v zmysle informácie o odbore Vašej činnosti, ak uvedený údaj so svojím súhlasom poskytnete.
 11. Osobné údaje budú spracovávať poverení zamestnanci odosielateľa alebo spracovateľ osobných údajov, s ktorým bude mať vždy odosielateľ uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov.
 12. Osobné údaje sú poskytované tretím osobám spolupracujúcim s odosielateľom v rámci zisťovania spokojnosti zákazníkov, rozosielania e-mailov, atp. (ďalej len „spracovatelia“). Ďalej môžu byť osobné údaje odovzdané osobám poskytujúcim právne služby a inštitúciám či subjektom, u ktorých to vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy. Spracovatelia sú povinní dodržiavať zásady GDPR stanovené Nariadením. Aktuálny zoznam spracovateľov Vám bude poskytnutý na vyžiadanie.
 13. Odosielateľ nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.
 14. Máte právo požadovať od odosielateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu. Ďalej máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to, že odosielateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.
 15. Ak budú niektoré osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
19 298 produktov skladom

Pripravené na rýchle odoslanie

Zákaznícky zoznam

Odborníci, priravení vám poradiť

Kamenná predajňa

1200 m2 plné golfu

Fitting & servis

Vybavenie na mieru - základ úspechu